Některé části stránky jsou přeloženy automatickým překladačem.

KOREJZOVA LEGAL v.o.s.

Základní popis

Poskytujeme komplexní právní a poradenský servis v oblasti ochrany nehmotného majetku. Nabízíme profesionální zastupování v řízení o přihlášce vynálezu, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek. Rovněž Vás zastoupíme v oblasti sporné agendy, autorskoprávních sporech, doménových sporech a také v jednání proti nekalé soutěži. Zpracujeme licenční smlouvy, franchisingové smlouvy apod.

Výrobky, činnosti

Zastupování v řízení o přihlášce vynálezu
Nabízíme služby v oblasti zastupování v řízení o přihlášce vynálezu v ČR a SR prostřednictvím národního patentu. Zajišťujeme zastupování v řízení o přihlášce vynálezu také prostřednictvím Evropského patentu a Mezinárodní patentové přihlášky PCT.

Registrace užitných vzorů
Věnujeme se zajištění registrace užitných vzorů v České a Slovenské republice. Komplexně Vás zastoupíme v komunikaci s příslušnými úřady.

Sledování platnosti patentů
Zaměřujeme se na sledování platnosti patentů, užitných vzorů a dodatkových osvědčení. Upozorníme na včasné provedení plateb poplatků za prodloužení platnosti patentů.

Zastupování ve sporném řízení
Poskytujeme profesionální zastupování ve sporném řízení - řízení o zrušení patentu, řízení o výmazu užitného vzoru, řízení o určení původcovství, spolumajitelství, spory o odměny poskytované v souvislosti s vynálezy a užitnými vzory apod.

Přihlášky průmyslových vzorů
Komplexně zpracujeme přihlášky průmyslových vzorů pro Českou i Slovenskou republiku a ostatní státy EU. U přihlášek průmyslových vzorů zajišťujeme posouzení zápisu schopnosti průmyslového vzoru a zatřídění průmyslového vzoru do Locarnského systému.

Přihlášky ochranných známek
Zajišťujeme přihlášky ochranných známek pro ČR, SR a jiné státy EU. Nabízíme odborné konzultace, posouzení zápisné způsobilosti ochranné známky, rešerše v rejstřících ochranných známek, zatřídění výrobků a služeb dle mezinárodního Nicejského třídění.

Poradenství průmyslového a autorského práva
Poskytujeme profesionální poradenství v oblasti průmyslového a autorského práva. Nabízíme služby vypracování přihlášek patentů a užitných vzorů. Vyřídíme za Vás kompletní komunikaci s příslušnými úřady.

Sporná agenda
Zabýváme se zastupováním v oblasti sporné agendy. Nabízíme zastupování sporné agendy ve věci porušení práv k ochranné známce, patentu, užitnému a průmyslovému vzoru, ve sporech z nekalé soutěže, autorskoprávních sporech apod.

Rešerše a monitoring průmyslových vzorů
Zabezpečujeme rešerše a monitoring průmyslových vzorů. Zajišťujeme služby v oblasti ochrany před napodobením průmyslových vzorů.

Oceňování ochranných známek
Zaměřujeme se na oceňování ochranných známek dle platné legislativní úpravy. Poskytujeme komplexní zákaznický servis v oblasti ochranných známek.

Licenční smlouvy
Zajišťujeme kompletní právní servis v oblasti zpracování licenčních smluv. Připravujeme licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví, autorskému dílu, k právům k databázi, k know - how, franchisingové smlouvy i smlouvy o dílo.

Franchisingové smlouvy
Věnujeme se zpracování franchisingové smlouvy pro konkrétně daný systém. Franchisingové smlouvy sestavíme dle Vašich požadavků a v souladu s platnou legislativou.

Zastupování v autorskoprávních sporech
Poskytujeme odborné služby v oblasti zastupování v autorskoprávních sporech. Obstaráváme zastupování autorů v soudním i mimosoudním řízení a chráníme jejich práva podle autorskoprávních předpisů.

Ochrana označení původu
Nabízíme právní a administrativní podporu v oblasti ochrany označení původu. Zabezpečujeme zpracování a podání přihlášek označení původu a přihlášek zeměpisných označení.

Monitoring ochranných známek
Provádíme monitoring ochranných známek. Zabýváme se důkladnou kontrolou přihlášek ochranných známek v příslušném rejstříku.

Zastupování v doménových sporech
Specializujeme se na právní zastupování v doménových sporech před obecnými i rozhodčími soudy. V doménových sporech poskytujeme komplexní právní poradenství a konzultace.

Ochrana proti nekalé soutěži
Zajišťujeme služby v oblasti ochrany proti nekalé soutěži. Nabízíme kompletní zastupování v jednání s porušiteli i se soudy.

Ochrana nehmotného majetku
Poskytujeme právní servis v oblasti ochrany nehmotného majetku. Ochrana nehmotného majetku se zabývá vyřízením přihlášek a registrací patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, ochranných známek apod.

Zápis změn v rejstříku patentů
Provádíme zápis změn v rejstříku patentů. Jedná se především o změnu názvu či adresy, převod práv či zápis licence.

Rešerše a posouzení patentovatelnosti
Zabezpečujeme rešerše a posouzení patentovatelnosti. Zajišťujeme posouzení podmínek novosti patentu, zpracování popisu vynálezu, patentových nároků, anotací a výkresů.

Nabídky

Registrace užitných vzorů

Registrace užitných vzorů

Zabezpečujeme registrace užitných vzorů v ČR a SR. Zajišťujeme rešerše a posouzení možnosti registrace, zpracujeme potřebnou dokumentaci, sledujeme dobu platnosti a upozorníme na platby poplatků za prodloužení. V případě nutnosti ...

Zobrazit detail nabídky

Ochrana průmyslových práv

Ochrana průmyslových práv

Poskytujeme právní a administrativní služby v oblasti ochrany průmyslových práv. Zajišťujeme podání přihlášek a registrací patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, ochranných známek, ochrany označení původu apod. Sledujeme doby platnosti patentů ...

Zobrazit detail nabídky

Patenty a užitné vzory

Patenty a užitné vzory

Nabízíme právní, poradenské a konzultační služby v oblasti vyřizování patentů a užitných vzorů. Zajišťujeme zastupování v řízení o přihlášce národního patentu, Evropského patentu, Mezinárodní patentové přihlášky PCT včetně kompletního posouzení ...

Zobrazit detail nabídky

Jak k nám

Zpět na www.abc.cz