Podmínky pro zveřejnění poptávky

 

Následující text je smluvním ujednáním, jehož odsouhlasením při registraci se uživatel níže uvedených služeb zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovená.

1. Předmět služby

Zadávat poptávky na tržišti //www.abc.cz/ může podnikatelský subjekt, (tzn. podnikatel fyzická nebo právnická osoba ve smyslu platných právních předpisů) nebo soukromá osoba.

Tato služba umožňuje poptávajícímu rychle, efektivně a snadno oslovit relevantní dodavatele a získat tak od nich nabídky k výběru.


2. Podmínky pro zadání poptávky

Podmínky pro zadání poptávky

 • v poptávce musí mít řádně vyplněné kontaktní údaje a předmět poptávky musí být vyplněn s maximální odpovědností.
 • poptávka i kontaktní údaje musí být zadány pravdivě
 • prvotním zájmem poptávajícího musí být nalezení vhodného dodavatele ke spolupráci. Služba nesmí být zneužita k monitoringu trhu nebo k jiným negativním účelům.
 • smysl poptávky nesmí být skryt za účelem nabídky a propagace vlastního zboží a služeb
 • poptávající souhlasí s uvedením svých kontaktních údajů na webových stránkách provozovatele sítě

 

Zakázáno je zveřejňovat zejména poptávky, které jsou v rozporu s právními předpisy, a to zejména:

 • založené na podprahovém vnímání (tak aby poptávka měla vliv na podvědomí fyzické osoby, aniž by ji tato osoba vědomě vnímala),
 • poptávka splňovala znaky reklamy klamavé,
 • poptávka splňovala znaky reklamy skryté. Takovou reklamou se rozumí reklama, u níž je obtížné rozlišit, že se jedná o reklamu, zejména proto, že není jako reklama označena,
 • nesmí být v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat jakoukoliv diskriminaci z důvodů rasy, pohlaví nebo národnosti nebo napadat náboženské nebo národnostní cítění, ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižovat lidskou důstojnost, obsahovat prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motivu strachu, nesmí napadat politické přesvědčení;
 • nesmí podporovat chování poškozující zdraví nebo ohrožující bezpečnost osob nebo majetku, jakož i jednání poškozující zájmy na ochranu životního prostředí,
 • poptávka nesmí v obsahu zahrnovat přímé kontaktní údaje nebo internetový odkaz,
 • poptávky se nesmí duplikovat, nelze vložit poptávku vícekrát se stejným obsahem i pozměněným, avšak na stejný produkt či službu od jednoho klienta.

 

V případě, že uživatel vloží poptávku do systému provozovatele, která bude v rozporu s platnými právními předpisy a provozovateli by v důsledku tohoto jednání uživatele hrozil postih státních orgánů nebo by mu tímto jednáním vznikla škoda, je uživatel povinen k náhradě takto vzniklé škody včetně ušlého zisku.

 

Provozovatel si vyhrazuje právo nevhodné či duplicitní poptávky neuveřejnit, případně upravit (např. při špatném zařazení poptávky uživatelem do oborového indexu má právo tuto poptávku přeřadit do oboru do kterého logicky náleží). Poptávky v rozporu se zákonem č. 40/1995 Sb. nebudou uveřejněny.

 

3. Ochrana osobních údajů

Uživatel zadáním poptávky do systému na základě zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů potvrzuje, že souhlasí s užitím údajů uvedených v poptávce v souladu a účelem. Tento souhlas uděluje do té doby, než je poptávka z tržiště smazána. Uživatel můžete kdykoliv zažádat o smazání zadané poptávky. Poskytnuté údaje budou provozovatelem užity jen v souladu s účelem služby a budou zpřístupněny uživatelům ABC. Uživatel tímto potvrzuje, že veškeré údaje takto poskytované jsou pravdivé


4. Práva a povinnosti poskytovatele služby

Provozovatel se zavazuje neposkytovat osobní data uživatelů, která systém uchovává, žádné třetí osobě s výjimkou oficiálních žádostí Policie ČR a státních orgánů oprávněných k vyžádání daných informací v souladu s právními předpisy.

Veškerá data, uchovávaná ve schránce registrovaného uživatele, jsou považována za jeho soukromá a vztahuje se na ně ochrana podle předpisů o telekomunikačním tajemství. apod.).

Poskytovatel služby garantuje odeslání poptávky zdarma do max. 2 pracovních dnů od zadání poptávky do tržiště a

vyhrazuje si právo oslovit poptávajícího za účelem nabídnutí své reklamní služby nebo služby svého partnera.